Τροποποιήθηκε το Σύνταγμα στην Κύπρο ώστε να επιτρέπεται η χρήση της αγγλικής γλώσσας σε συγκεκριμένα δικαστήρια

27

Στην Κύπρο ψηφίστηκε νόμος που τροποποιεί το Σύνταγμα προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο και στο Ναυτοδικείο.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Κυπριακού Συντάγματος προστέθηκε υποπαράγραφος (β) ως εξής: «Ως νόμος ήθελε ορίσει, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, καθώς και ανώτερο αυτών δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει απόφαση ή διάταγμα του Εμπορικoύ Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου, δύναται να επιτρέψει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιόν του διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και να συντάξει δικαστική απόφαση ή διάταγμα στην αγγλική γλώσσα.»

Σύμφωνα με το προοίμιο του νόμου, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση με νόμο Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου προς το σκοπό της εξειδίκευσης και της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών που θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των υπό ίδρυση ειδικών δικαστηρίων και, κατ’ επέκταση, της αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ως άνω σκοπός από το υπό ίδρυση πρωτοβάθμιο Εμπορικό Δικαστήριο, από το υπό ίδρυση πρωτοβάθμιο Ναυτοδικείο και από ανώτερο δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή διατάγματα των ανωτέρω πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιον τέτοιου πρωτοβάθμιου ή ανώτερου δικαστηρίου διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων από τα ως άνω δικαστήρια. (πηγή: cylegalnews.com)