Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ

51

Σε εφαρμογή τέθηκαν από την Παρασκευή 17/12 οι νέοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, που περιγράφονται στην οδηγία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Σημείωση: Το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη τελεί υπό επεξεργασία και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η νέα νομοθεσία εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας για τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ.

Η οδηγία προβλέπει αποτελεσματικούς και ευρέως διαθέσιμους διαύλους καταγγελίας και ισχυρή προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι εργάζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σ’ ολόκληρη την ΕΕ.

 

 

Η οδηγία καλύπτει πολλούς βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ, από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των δεδομένων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων έως τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της σε άλλους τομείς, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

Εάν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει νομικά μέτρα για την επιβολή της συμμόρφωσης με τους κανόνες.