ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 6/2021 (ποινική) Υπέρβαση εξουσίας

19

ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2021

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙA

– Υπέρβαση εξουσίας (θετική). Αναιρείται υπέρ του νόμου η προσβαλλόμενη απόφαση.

– Από το άρθρο 524 παρ.2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι, αναιρεθείσης της απόφασης, εάν η συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής διατάχθηκε συνεπεία αίτησης αναίρεσης, που έγινε μόνο από ή υπέρ του καταδικασθέντος, το δικαστήριο αυτό (της παραπομπής) έχει δικαιοδοσία, υπό τον περιορισμό της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, να εξετάσει εξ υπαρχής την υπόθεση, όταν η απόφαση αναιρέθηκε εξολοκλήρου, αν όμως η αναίρεση υπήρξε μερική δεν θίγεται η απόφαση κατά τις λοιπές αυτής διατάξεις, για τις οποίες έχει καταστεί αμετάκλητη. Ειδικότερα, αν αναιρεθεί καταδικαστική απόφαση μόνο ως προς τη διάταξή της, που αναφέρεται στην τέλεση μιας ορισμένης μόνο αξιόποινης πράξης, επί περισσοτέρων αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, συνακόλουθα δε και ως προς την ποινή αυτής και τη συνολική γενικά ποινή, έχει κριθεί πλέον η ενοχή ως προς τις λοιπές αξιόποινες πράξεις. Το δικαστήριο της ουσίας, στο οποίο παρεπέμπεται, κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ, η υπόθεση, περιορίζεται στην εξέταση μόνο της αξιόποινης πράξης, για την οποία έγινε η παραπομπή της υπόθεσης και δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου την ενοχή του κατηγορουμένου ως προς τις λοιπές αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες η κρίση περί ενοχής έχει καταστεί αμετάκλητη, αν δε το πράξει ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης για (θετική) υπέρβαση εξουσίας, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Θ’ ΚΠΔ, εφόσον, σε τέτοια περίπτωση, αποφασίζει ανεπιτρέπτως για κάτι, για το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία. Μετά την απόφαση επί της ενοχής για την πράξη, ως προς την οποία αναιρέθηκε η απόφαση, που μπορεί να είναι και μια μερικότερη πράξη ενός κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος, το δικαστήριο της παραπομπής προβαίνει σε νέα επιμέτρηση της ποινής.

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=2911