Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4825/2021 με αλλαγές στις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών

95

Αλλαγές στις διαδικασίες επιστροφής και απελάσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα – μείωση του χρονικού διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης – καθορισμός των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων επιστροφών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157/Α/4-9-2021 ο νόμος 4825/2021 με τίτλο “Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

Με το νόμο 4825 επέρχονται αλλαγές στις απελάσεις και επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών η παραμονή των οποίων κρίνεται παράνομη στη χώρα (αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής των νόμων 3386/2005 και 3907/2011 αντίστοιχα, διαδικασία έκδοσης απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 19Α του ν.4251/2014, σύντμηση του χρονικού διαστήματος για την οικειοθελή αναχώρηση και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση σχετικής παράτασης κ.λπ.).

Επέρχονται επίσης τροποποιήσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης και Ασύλου (ν.4251/2014) για επιμέρους ζητήματα [επίδοση αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων εντός της τιθέμενης προθεσμίας και με τη χρήση Τεχνολογιών και Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.), ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), θέσπιση ειδικών προθεσμιών για την υποβολή αίτησης θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014 και την έκδοση απόφασης επί αυτών).

Επιπλέον επέρχονται μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης διεθνούς προστασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή (ν.4636/2019), οι κυριότερες εκ των οποίων αναφέρονται:

-στη μη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα σε πρόσωπα που συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων,

-στον ορισμό των αρμοδίων αποφαινόμενων αρχών και των αρμοδίων αρχών για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία προβλέπεται ότι χορηγούνται και στους αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβασή τους στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης,

-στους όρους και στις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας (άσυλο, επικουρική προστασία) και σε μέλη της οικογένειάς τους (με κ.υ.α. καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος και οι προδιαγραφές των αδειών κ.λπ.),

-στην επιβολή προστίμου, ύψους 150 ευρώ, για την υποβολή εκπρόθεσμης, χωρίς αιτιολογία, αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής (με κ.υ.α. καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης αυτού),

-στην κατ’ εξαίρεση διατήρηση ενεργού του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση ασυνόδευτων ανηλίκων και την μέχρι τότε δυνατότητα πρόσβασης αυτών στις υπηρεσίες υγείας,

-στην αύξηση της διάρκειας ισχύος του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία από έξι (6) σε δώδεκα (12) μήνες,

-στην υποχρέωση καταβολής παράβολου, ύψους 100 ευρώ, για την υποβολή κάθε μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας.

Στον ίδιο νόμο έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις για την αναπλήρωση των κενών στην Υγεία μετά τις αναστολές εργασίας με τη δυνατότητα μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες του συστήματος υγείας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Διαβάστε αναλυτικά και κατεβάστε το ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825/2021 – ΦΕΚ 157/Α/4-9-2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-nomos-48252021-allages-stis-diadikasies-apelaseon-kai-epistrofon.html