Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 10.5.2021

18

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β 1814/29.4.2021 η υπ´ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»

Η νέα ΚΥΑ (επισυνάπτεται) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 1682/24.4.2021)

Συνημμένα

kya_29.4.21.pdf