Νόμος 4734/2020 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την τροποποίηση του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

22

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4734/2020 “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις”.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για την καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων (σχετικά άρθρα 33 – 34) καθώς και την διάταξη για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δηµοσίου στην αποπληρωμή δανείων, πρόγραμμα «Γέφυρα» (σχετικό άρθρο 36).

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου