Στη Βουλή Νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Σε εποπτεία τα κρυπτονομίσματα Δείτε το σχεδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση

20

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Με τις διατάξεις του σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, επικαιροποιείται το πλαίσιο του ν. 4557/2018 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177.

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα την ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο, “εποπτεύεται”, για πρώτη φορά, το μη χρηματοπιστωτικό σύστημα και η αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το εικονικό νόμισμα, όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής bitcoin και οι φορείς παροχής πορτοφολιού θα υποχρεούνται να ελέγχουν ποιοι είναι οι πελάτες τους, τερματίζοντας την ανωνυμία που σχετίζεται με αυτές τις ανταλλαγές.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.Παρατίθεται ο σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ήτοι η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

2.Επανακαθορίζονται:

α. η έννοια συγκεκριμένων όρων και προστίθενται νέοι,

β. τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων και οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία υλοποίησής τους,

γ. οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα (Υπουργείο Οικονομικών) και της Επιτροπής Στρατηγικής καθώς και η σύσταση και συγκρότησή της για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, δ.οι περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας, που εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς τον πελάτη κ.λπ.

3.Καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα, όταν συναλλάσσονται με πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συλλογή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο ή δικαιούχους, διενέργεια στενής και συνεχούς παρακολούθησης των επιχειρηματικών σχέσεων κλ.π.). (άρθρα 1-10)

4. α.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών η αρμοδιότητα ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για κάθε νέα απαίτηση που χρήζει ενσωμάτωσης στις διαδικτυακές εφαρμογές του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.)

β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη θέσπιση περιορισμών στην πρόσβαση των υπόχρεων οντοτήτων και των μελών του ευρύτερου κοινού, στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών, που τηρούνται στο Κ.Μ.Π.Δ. και αφορούν στον πραγματικό δικαιούχο, όταν η πρόσβαση αυτή αιτιολογημένα μπορεί να εκθέσει τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή άλλως ανίκανος για δικαιοπραξία.

γ. Διασυνδέεται το Κ.Μ.Π.Δ. με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών μελών μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.

5.Καταχωρούνται στο Κ.Μ.Π.Δ. επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστεύματος, ακόμα και αν ο τόπος εγκατάστασης ή διαμονής του εμπιστευματοδόχου βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο τελευταίος συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία στην ελληνική Επικράτεια εξ ονόματος του εμπιστεύματος.

6.Προστατεύονται από πιθανές περιπτώσεις εκδίκησης ή εκφοβισμού καιτυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρουν τις υπόνοιές τους για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.(άρθρα 11-21)

7.α. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με :

i Την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα οριζόμενα υπόχρεα πρόσωπα (πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ.λπ.).

ii. Τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες κ.λπ.).

iii. Τη συνεργασία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Μ.Χ.Π.) άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

iν. Την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών από τα υπόχρεα πρόσωπα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

ν. Τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, όπου προβλέπεται ρητά η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.4557/2018 (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.). των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση εντοπισμού αξιόποινων πράξεων.

vi.Τις εξουσίες των μονάδων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων και Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης) και ειδικότερα την πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων.

vii.Τις αρμοδιότητες – υποχρεώσεις της Επιτροπής Δικηγόρων του άρθρου 29 του ν. 4557/2018. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η εν λόγω επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των αναφορών σχετικά με ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές που ελήφθησαν από τους δικηγόρους και τον αριθμό των αναφορών που διαβιβάστηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

β. Εισάγονται διατάξεις που ρυθμίζουν :

i.Τους περιοριστικούς όρους στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ελληνικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4557/2018 (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.), που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών, και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε..

ii.Τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4557/2018 (Τράπεζα της Ελλάδος. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.) και άλλων αρχών, που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις. (άρθρα 22-32)


Διαβάστε αναλυτικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-nomoskhedio-gia-xepluma-khrematos.html