Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Το Συμβούλιο καθορίζει στρατηγικές προτεραιότητες για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις

232


Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ).

Τα συμπεράσματα είναι σε άμεση συνάρτηση με το στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει να «εντείνουμε τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα κοινά μας εργαλεία».

Τα συμπεράσματα επισημαίνουν τις σημαντικές πρόσφατες βελτιώσεις του κανονιστικού πλαισίου ΚΞΧ. Η εφαρμογή της 5ης αναθεώρησης της οδηγίας ΚΞΧ, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018, οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες (CRD5), που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2019, και η επανεξέταση της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, θα ενισχύσουν από κοινού τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ζητεί μετ’ επιτάσεως την ταχεία μεταφορά όλης της νομοθεσίας ΚΞΧ στο εθνικό δίκαιο και την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.

Τα συμπεράσματα βασίζονται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής και σε τέσσερις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2019 και που παρέχουν επισκόπηση των σημερινών προκλήσεων και προσδιορίζουν σειρά ελλείψεων όσον αφορά τις τράπεζες, τις αρχές ΚΞΧ, τις αρχές προληπτικής εποπτείας και τη συνεργασία εντός της ΕΕ, διαπιστώνουν δε εν κατακλείδι κατακερματισμό των κανόνων και της εποπτείας σε θέματα ΚΞΧ.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων ΚΞΧ, ιδίως εξετάζοντας:
•τρόπους διασφάλισης μιας πιο ισχυρής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και φορέων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των εμποδίων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους,
•κατά πόσον ορισμένες πτυχές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω κανονισμού,
•δυνατότητες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανάθεσης ορισμένων εποπτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε φορέα της ΕΕ.

– Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

– Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης